Opname gestart?

De wereld schudt op dit moment op haar grondvesten. Epidemieën, oorlogen en hongersnoden wijzen, aldus Mattheüs 24, op de terugkomst van Jezus. Maar komt Jezus nou één of twee keer terug?

Aan het eind van de 16e eeuw bedenkt de jezuïet Francisco Ribera1 de zogenaamde Futuristische Interpretatie2 van de Bijbel: de komst van de antichrist wordt geplaatst in de toekomst (future), vlák voor de wederkomst van Jezus.

Hij zal de tempel in Jeruzalem gaan herbouwen en schaft het christendom af. De joden zullen hem gaan zien als leider en in drie-en-een-half jaar zal hij de wereld veroveren, waarna hij zich uiteindelijk zal voordoen als God.

De opnameleer

Aan het begin van de 19e eeuw breidt Emanuel Lacunza3, opnieuw een Jezuïet, deze uitleg verder uit: Jezus komt niet één, maar twéé keer terug: de eerste keer om ongemerkt de kerk op te nemen in de hemel (de opname) en na de tweede keer start het duizendjarig vrederijk, waarbij de gemeente met Hem regeren zal. Satan wordt nog één keer vrijgelaten voor korte tijd, waarna hij in de afgrond verdwijnt.

Als een zogenaamd bekeerde jood schrijft Lacunza het boek ‘De Komst van de Messias in Glorie en Majesteit4’ onder de naam Ben Ezra. Op deze manier zal het makkelijker zijn om de protestanten te overtuigen, aangezien die niets van de katholieken moeten hebben.

Verderop in de 19e eeuw raakt Darby5, één van de oprichters van de Vergadering der Gelovigen, geïnspireerd door deze uitleg6. Darby wordt veel gezien als de grondlegger van deze uitleg, maar de uitleg werd pas echt beschikbaar door de Scofield Reference Bible7. Scofield8 is zo enthousiast over deze uitleg, dat hij het opneemt in deze studiebijbel.

1 Thessalonicenzen 4

Een veel gebruikte tekst van de aanhangers van de opnameleer komt uit 1 Thessalonicenzen 4.

In de gemeente van Thessalonica zijn de gemeenteleden verward over het lot van de mensen die al zijn overleden. Paulus legt in de tekst uit hoe de overleden mensen onderdeel worden van de terugkomst van Jezus.

13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Thessalonicenzen 4:13-18 (HSV)

De opnameleer gebruikt vers 17 om duidelijk te maken dat we opgenomen zullen worden in de hemel om de grote verdrukking op die manier te kunnen ontwijken.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:17 (HSV)

Wij die levend zullen overblijven

Voordat ik wil kijken naar dit 17e vers, wil ik eerst gaan kijken naar vers 15. Paulus schrijft hier namelijk over ‘wij die levend zullen overblijven’. Dat is eigenlijk wel een vreemde omschrijving. Waar blijven wij dan van over?

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

1 Thessalonicenzen 4:15 (HSV)

Wanneer wij overblijven, zal er ook een deel zijn waar op een eerder moment iets mee is gebeurd. Anders blijven wij niet over, toch?

Maar waar blijven we dan van over? Ik geloof dat dit gaat om het oordeel van de Heer. Het vuur van het oordeel is over de aarde gegaan.

Jesaja schrijft ook dat degenen die overgebleven zijn, zijn ontkomen:

2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

Jesaja 4:2-3 (HSV)

Om wie gaat het dan als we ontkomen en daarmee worden behouden? In Joël lezen we dat het gaat om ‘ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen’:

32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,

Joël 2:32 (HSV)

Áls deze tekst al spreekt van een opname, dan zal de aarde na die opname leeg zijn. Het oordeel van God is immers dan al over de aarde gegaan…

De komst van de Heere

Het tweede waar ik naar wil kijken is de vermelde ‘komst van de Heere’ uit hetzelfde vers 15:

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

1 Thessalonicenzen 4:15 (HSV)

Het gaat hier om het Griekse woord ‘parousia9’. En ‘parousia’ betekent niet alleen ‘komst’. Het gaat niet om een moment, een stip op de tijdslijn, maar om een ‘staat’. De komst van Jezus is het begin van de parousia, de aanwezigheid van Jezus hier op aarde.

Het gaat niet om een stip op de tijdslijn

We lezen dit prachtig terug in Fillipenzen, waar de ‘parousia’ (aanwezigheid) tegenover de ‘apousia10‘ (afwezigheid) wordt gezet.

12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid (parousia), maar nu veelmeer in mijn afwezigheid (apousia), werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,

Filippenzen 2:12 (HSV)

Het gaat hier om een nieuw tijdperk, niet om één specifiek kort moment van verschijnen (de opnameleer), maar om de blijvende aanwezigheid van Jezus op aarde!

De opnameleer vertelt ons dat Jezus ons in de lucht komt ophalen (zal Hij de aarde eigenlijk wel eens aanraken?) en gelijk teruggaat naar de hemel. Hij is dus voor een superkort moment op aarde om de gelovigen op te halen en daarmee te beschermen van de grote verdrukking.

Maar wanneer we ‘parousia’ vertalen met de echte aanwezigheid, dan weten we dat het om iets héél anders gaat:

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de blijvende aanwezigheid van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

1 Thessalonicenzen 4:15 (HSV)

Het gaat er hier dus om dat we als gelovigen overblijven tot de (blijvende) aanwezigheid van de Heere, hier op aarde!

In de lucht tegemoet

Maar, zul je misschien zeggen, we worden toch weggevoerd op de wolken? En we gaan Hem toch in de lucht tegemoet?

Laten we dat vers er eens bij pakken:

17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

1 Thessalonicenzen 4:17 (NBV)

Het woord voor ‘tegemoet’ wat hier wordt gebruikt, is ‘apantēsis11’. Letterlijk betekent dit ‘ontmoeten’. Hetzelfde woord komen we tegen in Mattheus:

6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

Mattheus 25:6 (HSV)

Elke traditionele jood weet wat dit betekent.

Elke traditionele jood weet wat dit betekent. Wanneer de bruidegom komt, worden mensen uitgestuurd om de bruidegom binnen te halen. Dezelfde gewoonte is er in de tijd van Jezus bij het binnenhalen van een stadhouder. De geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft ook over dat gebruik:

(340) However, while these kings staid with him, Marcus, the president of Syria, came thither. So the king, in order to preserve the respect that was due to the Romans, went out of the city to meet him, as far as seven furlongs.

(Josephus: The Writings of Flavius Josephus)

Maar terwijl deze koningen bij hem bleven, kwam Marcus, de president van Syrië, daarheen. Dus ging de koning, om het respect te bewaren dat de Romeinen toekwam, de stad uit om hem te ontmoeten, tot zeven stadiën.

(Josephus: The Writings of Flavius Josephus)

Flavius Josephus schrijft hier dus al hoe het in z’n werk gaat: de mensen gaan de stadhouder tegemoet en komen sámen met hem terug.

Dezelfde gewoonte is er bij het binnenhalen van een stadhouder

We komen dit principe (en daarmee ‘apentesis’!) nog veel meer tegen in de bijbel: bij Galilese hoveling komen zijn knechten hem al ophalen12. Hetzelfde geldt voor Martha die Jezus ophaalt, vlak na het sterven van Lazarus13. Ook bij de intocht van Jezus op palmzondag komen de mensen hem tegemoet om hem binnen te halen in Jeruzalem14. Ook Paulus wordt op dezelfde manier binnengehaald, wanneer hij naar Rome reist15.

Zo’n ontmoeting is dus een officieel welkom, als een triomftocht. Inwoners van de stad gaan de stad uit om de bezoeker te verwelkomen en terug te brengen naar de stad. Het is een tijd van feest, maar ook als eer voor de aankomende VIP.

Deze betekenis past heel goed in de passage in de brief aan de Thessalonicenzen. De christenen in Thessaloniki zijn onzeker over wat er gebeurd met hun broers en zussen die sterven16. Ze weten niet of degenen die zijn gestorven bij de wederkomst van Jezus zijn. Paulus moedigt hen aan: niet alleen zullen “de doden in Christus… eerst opstaan”, maar alle heiligen, levend en dood, zullen samen bij het triomfantelijk welkom voor Jezus zijn. Net zoals inwoners van een stad naar buiten gaan om een ​​koning te verwelkomen en hem te vergezellen, zullen alle heiligen opstaan ​​om Jezus op aarde te verwelkomen!

Jezus komt dus niet óns ophalen, zoals de opnameleer ons vertelt, maar het is andersom: wij zullen Jezus ophalen!

Twee keer Jezus?

De opnameleer vertelt ons dat de opname los komt van het moment van het oordeel. Jezus komt dus twee keer naar de aarde.

Maar is dat wel zo? Worden de gelovigen gered bij de terugkomst of worden ze al eerder opgenomen? Laten we nog eens kijken naar de tekst in Thessalonicenzen:

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:16-17 (HSV)

Je kunt hier drie stappen ontdekken:

 1. De Heer roept vanuit de hemel
 2. De eerste opstanding van de doden, dat wil zeggen, de opstanding van de gelovigen
 3. De gelovigen die nog in leven zijn, leven samen met de opgestanen voor altijd bij de Heere

We lezen dus over een paar stappen die dan gebeuren. Maar dit zijn niet álle stappen. Laten we eens in Jeremia lezen:

30 En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen:
De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte,
vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken.
Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats,
Hij zal een vreugderoep als van druiventreders aanheffen
tegen alle bewoners van de aarde.
31 Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde,
want de HEERE heeft een rechtszaak met de volken;
Híj zal een rechtszaak voeren met alle vlees.
De goddelozen heeft Hij overgegeven aan het zwaard,
spreekt de HEERE.
32 Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Zie, onheil gaat uit
van volk tot volk.
Een zware storm wordt opgewekt
van de uithoeken van de aarde.
33 De door de HEERE dodelijk gewonden zullen op die dag van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde liggen. Er zal over hen geen rouw bedreven worden, zij zullen niet verzameld en niet begraven worden: tot mest op de aardbodem zullen zij zijn.

Jeremia 25:30-33 (HSV)

Deze profetie wordt gesproken over Babylon en de omringende heidense volken in de tijd van de ballingschap. Maar zoals bij veel profetieën uit het Oude Testament die hun eerste vervulling hebben in dié tijd en setting, krijgt het zijn laatste, ultieme vervulling bij de terugkomst van Jezus.

Klik hier voor een aantal sprekende overeenkomsten!

Jeremia & Openbaring

Sommige uitleggers hebben laten zien dat Jeremia 25 heel veel overeenkomsten met Openbaring 16-19 laat zien. Deze hoofdstukken in Openbaring gaan over de zeven laatste plagen, de vernietiging van Babylon en de komst van Jezus en uiteindelijk de vernietiging van de goddelozen.

Terug naar de tekst van Jeremia 25. We zien weer een paar stappen:

 1. De HEERE zal brullen vanuit de hoogte. Met andere woorden, Hij “geeft een schreeuw”.
 2. Alle goddelozen zullen worden gedood “van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde”

We krijgen een beeld van wat er moet gebeuren bij de redding van alle heiligen

Bij beide tekstgedeeltes is één stap gelijk: de Heer roept of brult van boven. De brief aan de Thessalonicenzen vertelt daarna over de opstanding en het inhalen van de gelovigen, maar de tekst uit Jeremia vertelt over de vernietiging van de goddelozen.

Wanneer we deze twee samenvoegen, zien we wat er moet gebeuren. De Heer roept vanuit de hemel, de rechtvaardigen worden opgewekt, de levende gelovigen worden gered en de verlorenen worden vernietigd.

En laat dat nou precies het beeld zijn dat Openbaring ons geeft over Jezus’ terugkomst:

1. De Heer daalt neer uit de hemel met het doel de volken te slaan

15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Openbaring 19:15 (HSV)

2. De goddelozen worden vernietigd

20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Openbaring 19:20-21 (HSV)

3. De rechtvaardige doden worden weer tot leven gewekt

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Openbaring 20:4-6 (HSV)

Al deze gebeurtenissen worden niet gescheiden door zeven, drie-en-een-half of hoeveel jaar dan ook. Ze gebeuren als één glorieus moment bij de start van het millennium!

Heb jij ook altijd geleerd dat Jezus terugkomt als een dief in de nacht? Bekijk dan snel deze studie om te zien hoe dát wordt bedoeld!

Kan het jou gestolen worden?

Wanneer komt Jezus terug? En wat zijn de tekenen die hierop wijzen? In deze studie ontdek je hoe ‘de dief in de nacht’ verassend vooruitwijst naar Jezus’ terugkomst!

Voetnoten

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ribera
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism_(Christianity)
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lacunza
 4. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lacunza#Editions_of_Lacunza’s_book
 5. https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby
 6. Ook wel bedelingenleer of dispensationalisme genoemd. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Dispensationalisme.
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Scofield_Reference_Bible
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/C._I._Scofield
 9. Strongs G3952
 10. Strongs G0666
 11. Strongs G0529
 12. 51 En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem: Uw kind leeft!

  Johannes 4:51 (HSV)

 13. 20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.

  Johannes 11:20 (HSV)

 14. 13 namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

  Johannes 12:13 (HSV)

  Het is daarbij trouwens bijzonder om te beseffen dat op dezelfde dag dat Jezus hier door de mensen wordt binnengehaald, Pontius Pilatus waarschijnlijk op eenzelfde manier wordt binnengehaald door de hoogwaardigheidsbekleders van Jeruzalem, de priesters en het Sanhedrin. Precies volgens het gebruik dat Flavius Josephus al heeft beschreven!

 15. 15 En daarvandaan kwamen de broeders, die van onze zaken gehoord hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de Drie Tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed.

  Handelingen 28:15 (HSV)

 16. 13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
  14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

  1 Thessalonicenzen 4:13-14 (HSV)

1 reactie

Ha Thijs, dank voor je, als altijd, mooie studie.
Je duiding roept een drietal vragen op waar ik in jouw verhaal geen antwoord op lees. Kn je die nog een plek geven?
De eerste: ik heb geleerd dat de wederkomst “imminent’ zou zijn. Het kan elk moment gebeuren. Zie jij dat ook zo?
Een opname kan dat wel zijn, vanavond nog, maar een wederkomst is lastig, immers; Jezus zou terugkomen op de Olijfberg en de tempel die daarnaast staat, zou door de valse profeet/zoon der wetteloosheid/antichrist bewoont zijn. Aangezien die tempel er nu niet is, kan die wederkomst nu toch ook nog niet plaatsvinden?

en vraag 2.
Je refereert aan de bruiloft in Galilea. De mooie beeldspraak die Jezus gebruikt is een parallel daaraan. Die bruidegom neemt de bruid (Christus neemt zijn gemeente) mee naar het huis van de Vader. Hij grist haar weg. (opname) En daar vieren ze feest. 7 dagen (jaren). Alleen de Joodse vader wist wanneer het mocht gebeuren (vergelijk de opname; alleen God weet het moment dat het gaat gebeuren) Jezus zegt nota bene in Johannes 13 dat hij naar de Vader (terug)gaat om kamers/ruimte te bereiden opdat u bij mij zal zijn, daar waar ik ben. (bij de Vader)
Dat klinkt voor mij als een opname en een 7 jarig bruiloftfeest.
Kan je daar eens op reflecteren? Juist omdat je die bruiloft aanhaalt.

En de derde vraag.
In Thessalonicenzen wordt gesproken over een “tegenhouder” die de zoon der wetteloosheid nog tegen houdt, waardoor die zoon niet geopenbaard kan worden.
Wie of wat is volgens jou dan die tegenhouden? en wanneer vindt die ‘wegname’ van de tegenhouder dan plaats?
Ik vind een opname van de gemeente daar een mooi beeld van en begrijp die tekst daardoor, maar als jij niet in een opname gelooft, voorafgaand aan de openbaring van de wetteloze, waar ziet die tekst dan zijn vervulling?

groet van je trouwe lezer
Rob.

Geef een reactie

Aangemeld als Thijs. Bewerk je profiel. Uitloggen? Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitloggen