Komt Jezus terug met Rosh Hashana?

Aanstaande maandagavond, 6 september, start Rosh Hashana. De joden vieren dan nieuwjaarsdag op een dag die wij ook wel kennen als het bazuinenfeest.

Dit feest heeft iets mysterieus over zich. Nergens in de bijbel staat dat dit feest Rosh Hashana heet of als nieuwjaar gevierd moet worden. En waarom denken zoveel christenen dat dit met Jezus’ wederkomst te maken heeft?

Yom Teruah

Dit vijfde Bijbelse feest in de jaarlijkse cyclus van zeven feesten, wordt voor het eerst ingesteld in Leviticus 23.

24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Leviticus 23:24 (HSV)

We lezen hier over ‘een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal’. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt dat die dag ‘de hoorns moeten schallen’1.

Maar beide vertalingen hebben iets toegevoegd. Laten we eens in de Statenvertaling kijken:

24 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.

Leviticus 23:24 (Statenvertaling)

Maar beide vertalingen hebben iets toegevoegd.

Een gedachtenis des geklanks. Nergens wordt gesproken over een bazuin! Maar hoe komen we daar dan bij? Hier staat alleen een herdenking met ‘geklank’. Geklank is in het Hebreeuws ‘teruah2’. Teruah staat voor schreeuwen, bijvoorbeeld in een veldslag of juist bij vreugde, voor alarm en voor het geluid van een storm. En soms, heel soms, voor een trompetstoot.

Maar zijn er ook meer teksten over deze feestdag? Misschien staat daar wél iets over de bazuin.

In Numeri 29 komen we dit feest nog een keer tegen:

1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

Numeri 29:1 (HSV)

Maar ook hier hebben we met vertaling te maken. Opnieuw vertaalt de Statenvertaling beter: dag des geklanks.

1 Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn.

Numeri 29:1 (Statenvertaling)

Nergens in de bijbel staat dat op deze dag de bazuin moet worden geblazen.

Gedachtenis

Bij alle andere feesten kun je lezen dat we iets moeten gedenken of vieren op die feestdagen, maar bij dit feest wordt helemaal niets gezegd.

Het moet een gedachtenis zijn. Een herinnering aan een geluid.

Het moet een gedachtenis zijn. Een herinnering aan een geluid. Het moet dus ergens naar terugverwijzen, want anders kan het geen gedachtenis zijn.

Maar er zit meer in dit woord. In het Hebreeuws staat hier ‘zikrown3’. En dat betekent niet alleen ‘gedachtenis’, maar ook ‘waarschuwing’. Deze ‘gedachtenis van het geklank’ moet dus betrekking hebben op een geluid  wat een herinnering geeft, maar ook een waarschuwing is.

De allereerste herinnering die het volk Israël heeft met betrekking tot dit geluid, dit geklank, is bij de berg Sinaï. Maar wat staat er dan over dat geluid dat daar geklonken heeft? Daar gaan wij straks naar kijken.

Jaarlijks vieren

Door dit jaarlijks te vieren, te repeteren, ga je inzicht krijgen in Gods plan met de Bijbelse feesten.

Door deze dag jaarlijks te vieren, worden we herinnerd aan en gewaarschuwd voor de betekenis van dit ‘geklank, dit geluid, dit alarmsignaal, dit ontwaken, deze vreugdekreet.

Door dit jaarlijks te vieren, te repeteren, ga je inzicht krijgen in Gods plan met de Bijbelse feesten. Als je dit feest nooit repeteert, weet je van dit feest niet wat de bedoeling is, waar dit feest voor staat en, belangrijker nog, herken je dat geluid ook niet.

Sjofar

Wat al eerder is opgevallen, is dat veel wordt gesproken over het Bazuinenfeest en het blazen op de sjofar. Maar het woord bazuin, of in het Hebreeuws ‘shophar4’, komen we in Leviticus 23 dus helemaal niet tegen.

Waarschijnlijk is dit zo vertaalt omdat andere Bijbelverzen hier aanleiding voor geven. Maar ook omdat de Misjna, de mondelinge overlevering, zegt dat de klank van die dag voortgebracht wordt door een sjofar, een ramshoorn.

Wanneer werd er op een sjofar geblazen in Israël?

1. Bij de nieuwe maan5

2. Om te waarschuwen voor gevaar (bij ons 1e maandag van de maand)

3. Om het volk te verzamelen voor diverse gelegenheden

4. Bij kroningen van koningen6

5. In het jubeljaar op de Grote Verzoendag7

Al deze betekenissen zijn van toepassing op die sjofar die eens zal gaan klinken op die eerste dag van de zevende maand ergens in de toekomst als Jezus terugkomt.

Nieuwe maan

In Psalm 81:48 staat dat we elke nieuwe maan op de sjofar moeten blazen. Elke maand wordt de nieuwe maan, en dus ook de nieuwe maand, aangekondigd met de sjofar.

Nu wordt de eerste dag van de zevende maand ook wel de verborgen dag wordt genoemd. Waarom is dat?

Om dit te begrijpen moeten we weten hoe dit in z’n werk ging.

Twee speciaal daarvoor aangewezen personen krijgen de taak om de maan in de gaten te houden. En wanneer deze twee getuigen op verschillende locaties in en om Jeruzalem, bevestigen dat ze een flintertje van de nieuwe maan hebben gezien, wordt dit onmiddellijk gemeld aan de Hogepriester.

De eerste dag van de zevende maand wordt ook wel de verborgen dag wordt genoemd.

De hogepriester geeft vervolgens bevel om op de sjofar te blazen. Dat is het begin van de nieuwe maan en dus ook de eerste dag van de nieuwe maand. Die nieuwe maan, en dus ook de Bazuinendag, kan dus niet vooraf berekend worden, die moet worden waargenomen. En dat gebeurt vanuit Jeruzalem, vanuit Sion.

Soms kan het zijn, door bijvoorbeeld bewolking of dat er niet goed wordt gekeken, dat het eerste flintertje van de maan wordt gemist en het begin van de eerste van de maand dus niet is opgemerkt. De ontdekking vindt dan meestal de nacht daarna plaats. Hier zie je dus iets terug van die naam ‘de verborgen dag’. Je weet dus nooit de precieze dag of het precieze moment van de nieuwe maan.

Hoe bijzonder is het dat Jezus zegt in Mattheus:

36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Mattheus 24:36 (HSV)

En een paar verzen later:

13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Mattheus 25:13 (HSV)

En de juiste vaststelling van deze eerste dag van de zevende maand, is belangrijk, omdat aan de hand hiervan ook de juiste dagen voor de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest worden bepaald.

Herinnering en waarschuwing

Wat weten we tot nu toe van de ‘dag van het geklank’ vanuit Leviticus 23:24? Het gaat hier om het geluid (geklank) dat voortgebracht wordt. Het signaal dat een duidelijke functie heeft voor de mensen die het horen: een jaarlijkse herinnering en waarschuwing, aangekondigd door de sjofar bij nieuwe maan.

Maar verder kunnen we weinig uit dit vers halen en zullen we dus verder moeten zoeken in de bijbel.

Nieuwe testament

In het nieuwe testament komen we de bazuin ook veel tegen.

Is het dit bazuingeschal, Gods bazuin, die wij zullen gaan horen op de eerste van de zevende maand ergens in de toekomst?

In Mattheus wordt de bazuin al gekoppeld aan de terugkomst van Jezus:

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Mattheus 24:31 (HSV)

In 1 Thessalonicenzen 4:169 lezen we over het roepen van een aartsengel en het klinken van een bazuin van God. Opnieuw gaat het over verzamelen, doden ’die in Christus zijn’, zo zegt de tekst, zullen opstaan.

Maar ook in de brief aan de Korintiërs10 en in Openbaring11 lezen we over de bazuin. In Openbaring 11 wordt gesproken over de kroning van Jezus als Koning in eeuwigheid.

Is het dit bazuingeschal, Gods bazuin, die wij zullen gaan horen op de eerste van de zevende maand ergens in de toekomst?

In al deze nieuwtestamentische teksten wordt de bazuin verbonden aan de verschijning van God.

Oude testament

Maar zijn er ook aanwijzingen in het oude testament?

Het zijn de engelen, of misschien God zelf wel, die voor het eerst de sjofar aan de lippen zet.

We hebben al eerder gezegd dat de eerste keer op een sjofar (ramshoorn) wordt geblazen op het moment dat God neerdaalt op de berg Sinaï en Hij zijn volk Israël ontmoet in de woestijn. Met een groot geschal van sjofars, die steeds maar luider en luider klinken, daalt God neer. Het zijn de engelen, of misschien God zelf wel, die voor het eerst de sjofar aan de lippen zet. Een oorverdovend geschal die de komst van de Heer aankondigen. De berg beeft ervan. Een mega-indrukwekkende ervaring!

16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.

Exodus 19:16 (HSV)

Ik kan me voorstellen dat een half jaar later, op de allereerste Yom Teruah na Sinaï, de mensen een flashback krijgen naar deze verschijning. Het kan haast niet anders of de Israëlieten die de verschijning hebben meegemaakt denken terug aan God op Sinaï. Komt God er aan?

Een sprekende tekst is te vinden in Jesaja 27:

13 Op die dag zal het gebeuren
dat op een grote bazuin geblazen zal worden.
Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië,
die verdreven waren naar het land Egypte.
En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen
op de heilige berg in Jeruzalem.

Jesaja 27:13 (HSV)

Jesaja profeteert hoe op de dag van de bazuin de verloren mensen verzamelt zullen worden. En dat ‘verzamelen’, dat hebben we toch eerder gehoord?

Ook in Joël wordt geprofeteerd over een grote dag in de toekomst:

1 Blaas de bazuin in Sion,
sla alarm op Mijn heilige berg,
laat alle inwoners van het land sidderen,
want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!

Joel 2:1 (HSV)

Zacharia profeteert het volgende over het moment dat de Grote Koning komt:

14 De HEERE zal boven hen verschijnen:
als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten.
De Heere HEERE zal op de bazuin blazen,
en Hij zal optrekken in zuiderstormen.

Zacharia 9:14 (HSV)

Ook in psalm 4712 wordt gesproken over het bazuingeschal van God wanneer het koningschap van God wordt bezongen.

Afsluiting

Bij alle teksten over de bazuin komt hetzelfde naar voren: Wanneer in de hemel op de sjofar wordt geblazen, komt God op aarde in actie. De sjofar heeft álles te maken met Jezus die terugkomt.

Wanneer in de hemel op de sjofar wordt geblazen, komt God op aarde in actie.

Wat is voor ons dan de waarde van het bazuinenfeest? Dit jaarlijks vieren, of beter gezegd, dit jaarlijks repeteren van het blazen op de bazuin, maakt dat je verwachtingsvol mag zijn.

Psalm 89 wijst op het herkennen van de bazuin:

16 Welzalig het volk dat de klank [de teruah] van de bazuin kent,
zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.
17 Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam
en worden door Uw gerechtigheid verheven.

Psalm 89:16-17 (HSV)

Kén jij de klank van de bazuin? Ga jij de verschijning van God herkennen straks ergens op de eerste dag van de zevende maand, op het grote bazuinenfeest?

Ben jij klaar om Jezus, onze profeet, koning en hogepriester te ontmoeten?

Vol verwachting?

Wil je meer weten over de Bijbelse najaarsfeesten? Kijk dan hier bij de studieserie die ik vorig jaar hierover heb gepubliceerd.

Voetnoten

 1. 24 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren.

  Leviticus 23:24 (NBV)
 2. Strong h8643
 3. Strongs h2146
 4. Strongs h7782
 5. 4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan,
  bij vollemaan, op onze feestdag.

  Psalm 81:4 (HSV)
 6. 34 Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: Leve koning Salomo!

  1 Koningen 1:34 (HSV)

  13 Toen haastten zij zich en ieder nam zijn mantel en legde die onder hem op de treden van de trap. Zij bliezen op de bazuin en zeiden: Jehu is koning geworden!

  2 Koningen 9:13 (HSV)

  6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

  Psalm 98:6 (HSV)
 7. 9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.

  Leviticus 25:9 (HSV)
 8. 4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan,
  bij vollemaan, op onze feestdag.

  Psalm 81:4 (HSV)
 9. (HSV) 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

  1 Thessalonicenzen 4:16 (HSV)
 10. 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

  1 Korintiërs 15:52 (HSV)
 11. 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

  Openbaring 10:7 (HSV)

  15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

  Openbaring 11:15 (HSV)
 12. 6 God vaart op onder gejuich,
  de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
  7 Zing psalmen voor God, zing psalmen,
  zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,
  8 want God is Koning over heel de aarde;
  zing psalmen met een onderwijzing.

  Psalm 47:6-8 (HSV)

Geef een antwoord