Ga mee met de Studiereis Jeruzalem 2024!

Wil jij studies beleven op de historische locaties, ontdekken wat het Israël uit de bijbel heeft te maken met het land van nu én persoonlijk groeien in relatie met de God van Israël?

Jeremia 25 & Openbaring 16-19

In de studie ‘Opname gestart?‘ laat ik overeenkomsten zien tussen Thessalonicenzen, één van de teksten waarop de opnameleer is gebaseerd, en Jeremia 25.

Sommige uitleggers hebben laten zien dat Jeremia 25 sowieso heel veel overeenkomsten met het oordeel uit Openbaring 16-19 heeft!

Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

Babylon wordt gestraft

12 Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk – spreekt de HEERE – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen.

Jeremia 25:12 (HSV)

19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.

Openbaring 16:19 (HSV)

Babylon wordt vergolden naar haar daden

14 Want vele volken en grote koningen zullen zich door hen laten dienen. Zo zal Ik hun naar hun daden en naar het werk van hun handen vergelden.

Jeremia 25:14 (HSV)

6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.

Openbaring 18:6 (HSV)

De wijnbeker van grimmigheid

15 Want zo heeft de HEERE, de God van Israël, tegen mij gezegd: Neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit Mijn hand, en geef die te drinken aan al de volken tot wie Ik u zend,

Jeremia 25:15 (HSV)

19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.

Openbaring 16:19 (HSV)

De goddelozen worden gedood met het zwaard

29 Want zie, in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, begin Ik met onheil aan te richten en zou u dan in enig opzicht voor onschuldig worden gehouden? U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE van de legermachten.

Jeremia 25:29 (HSV)

15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

Openbaring 19:15, 19 (HSV)

Er is een schreeuw/grote stem

30 En ú moet tegen hen al deze woorden profeteren, en tegen hen zeggen:
De HEERE zal brullen als een leeuw vanuit de hoogte,
vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken.
Hij zal geweldig brullen tegen Zijn woonplaats,
Hij zal een vreugderoep als van druiventreders aanheffen
tegen alle bewoners van de aarde.

Jeremia 25:30 (HSV)

17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

Openbaring 16:17 (HSV)