De bronnen van heil op het Loofhuttenfeest

Maandagavond begint Sukkot, het Loofhuttenfeest.
Het feest kijkt profetisch vooruit dat God onder ons zal wonen en Zijn Messiaanse Koninkrijk van gerechtigheid zal vestigen!

Afbeelding: My Jewish Learning

Inleiding

De bazuin heeft geklonken met het Bazuinenfeest. De Koning komt!

Als Hogepriester heeft Jezus ons verzoend met de Vader op Grote Verzoendag.

En dan… op de vijftiende avond in de zevende maand, wanneer de zon ondergaat, begint hét Feest… De cyclus van najaarsfeesten wordt voltooid. Zeven dagen lang Sukkot, het Loofhuttenfeest…

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.

Leviticus 23:40 (HSV)
Een straat in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest (Afbeelding: Temple Institute)

Tijdens Sukkot zullen zeer religieuze orthodox-joodse mannen naar de Mikvah, het reinigingsbad, gaan om zichzelf te zuiveren voor het feest. En dan zullen ze zeven dagen leven in Sukkot, in loofhutten. Ze bouwen Sukkot in hun achtertuin of, als ze in een appartement wonen, op hun balkons. Iets wat je vandaag dus steeds in Israël, maar ook buiten Israël tegenkomt.

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,

Leviticus 23:42 (HSV)

Feest van de volken

Eén van de namen van Sukkot is het Feest van de Volken.

Tijdens het Loofhuttenfeest werden er in de tempel elke dag stieren geofferd1. Het aantal loop af van 13 tot 7 stieren per dag en op de achtste dag één laatste. Dat zijn bij elkaar zeventig stieren. Zeventig is het symbolische getal van alle volken van de aarde. Volgens veel mensen betekent dit dat er een tijd komt dat God en alle volken van de wereld verzoend zijn. Dat er échte vrede is.

En ook in de huidige tijd zien we dit terug. Mensen van over de hele wereld verzamelen zich tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Joden en niet-joden vieren samen dit feest.

Alle volken zullen verplicht zijn om naar Jeruzalem te komen en Sukkot te vieren.

Volgens de profeet Zacharia heeft deze feestdag ook een profetische dimensie die nog moet worden vervuld. Wanneer Jezus terugkomt en Zijn Koninkrijk komt, zullen alle volken verplicht zijn om de feesten te houden door naar Jeruzalem te komen en Sukkot te vieren.

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Zacharia 14:16-17 (HSV)

Je zou kunnen zeggen dat op die dag Jezus de sukkah, de tabernakel, de bescherming van Israël zal zijn. Zijn aanwezigheid zal Israël beschermen en Israël zal niet langer onderdrukt worden door de volken. Dat hele principe kun je halen uit Openbaring 21:32 , een tekst die we straks nog weer zullen tegenkomen.

Herinnering aan Gods trouw

De eerste dag van Sukkot is een sabbat en de meeste vormen van werk zijn verboden.

De andere dagen van het feest worden de Weekdagen van het Feest genoemd. Tijdens deze dagen wordt de werkdruk verminderd en veel mensen in Israël nemen die week vrij.

Na de tijd van verootmoediging op Yom Teruah (Bazuinenfeest) en Yom Kippur (Grote Verzoendag), is Sukkot een vreugdevolle viering van de vernieuwde relatie met God na verzoening voor de zonde.

Sukkot is een vreugdevolle viering van de vernieuwde relatie met God.

Tijdens deze feestdagen herinneren we ons hoe Gods trouw voor onze Joodse voorouders zorgde toen Hij ze uit Egypte verloste en wonderen verrichtte in de veertig jaar dat ze door de wildernis van de Sinaïwoestijn rondzwierven voordat ze het Beloofde Land Israël binnengaan. Hij voorziet in manna, en hun sandalen en kleren worden nooit versleten!

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

Leviticus 23:42-43 (HSV)

Bij Sukkot herinneren we ons Gods goedheid en barmhartigheid in het leiden van Israël overdag met de wolk en hen ‘s nachts te beschermen met een vuurkolom, en voor het dagelijks geven van manna.

Net zoals Israël in tijdelijke hutten, de sukkot, woonde, zo wonen de joden voor deze hele week in sukkot.

De meeste mensen in Israël en Joodse mensen over de hele wereld bouwen een tijdelijke hut of schuilplaats met een bekleding van takken of palmbladeren.

Zeven dagen en nachten leven (en soms ook slapen) de joden in de sukkah en zien het helemaal als hun huis.

De ceremonie van het plengoffer

In Bijbelse tijden is er op Sukkot dagelijks een speciale ceremonie met een plengoffer. Het plengoffer komen we tegen in het Oude Testament. Vaak moet er olie of wijn worden uitgegoten over het altaar. Maar hier is er sprake van water…

De kruik vullen uit de Siloamvijver (Afbeelding: Temple Institute)

Elke dag gaan de priesters, samen met een grote optocht, naar beneden, naar de Siloamvijver. De vijver van Siloam symboliseert de “bronnen van heil”. Siloam wordt gevoed door de Gihonbron, de oorspronkelijke waterbron van Jeruzalem. Bij deze vijver van natuurlijk stromend water vullen ze dan een gouden fles.

En voor die ceremonie wordt een tekst uit Jesaja gebruikt.

3 U zult met vreugde water scheppen
uit de bronnen van het heil.

Jesaja 12:3 (HSV)

Het water wordt vervolgens teruggebracht naar het altaar in de tempel om het ochtendoffer te begeleiden. Terug in de tempel wachtten duizenden op de optocht die terugkeert uit de vijver van Siloam.

De hele ceremonie viert ook de toekomstige Messiaanse Verlossing.

De priester komt met de gouden kruik bij het altaar en giet daar zijn wateroffer uit. De muzikanten spelen op hun heilige instrumenten en iedereen begint het hallel te zingen3.

De hele ceremonie viert niet alleen de hoop op winterse regens in Israël, maar symboliseert ook de toekomstige Messiaanse Verlossing wanneer de Geest van God (gesymboliseerd door het water) wordt uitgestort op de natie Israël.

Jezus op de laatste dag van Sukkot

En stel je dan nu eens voor dat Jezus elke ochtend wakker wordt tijdens Sukkot; Hij bevindt zich tussen al die tienduizenden mensen die God komen aanbidden in de tempel. De plaats is gevuld met een gevoel van ontzag. Het is een heilige plaats tijdens een bijzondere tijd!

Het is spannend dat Jezus zich laat zien.

Halverwege het feest gaat Jezus de tempelhoven binnen en begint te onderwijzen. Sommige mensen vragen zich dan af of Hij de Messias is. Weer anderen zeggen: “De Christus komt toch niet uit Galilea?”

Het is spannend dat Jezus zich laat zien, want Hij loopt het gevaar om opgepakt te worden. Je kunt het allemaal lezen in Johannes 7.

De zevende en laatste dag van Sukkot heet Hoshanah Rabbah. Hoshana betekent “Red ons, alstublieft,” en Rabbah, wat betekent “groot”. Dit gebed om “redding te brengen” wordt op Sukkot dagelijks door de priesters uitgesproken.

Tijdens de eerste zes dagen van het feest, zouden de priesters volgens de overlevering naast het altaar wilgentakken hebben neergezet, waarbij de toppen van de wilgentakken over het altaar worden gebogen.

De priesters zouden dan de sjofar blazen, één keer om het altaar lopen en uitspreken “Alstublieft, God, breng ons redding!”

Op Hoshanah Rabbah, op “de Grote Hoshanah”, gaan de priesters zeven keer rond het altaar. En dat rondlopen om het altaar is ontleend uit Psalm 26:64.

Op deze laatste dag van Sukkot wordt tijdens die waterceremonie, dus water geschept uit de bronnen van het heil. Weet je nog die tekst uit Jesaja 12, waar we het zo straks over hadden5?

Er wordt water geschept uit “de bronnen van het heil”. In Hebreeuws: “Mimayney haYeshuah”.

Bronnen van het heil, Mimayney haYeshuah. De bron is Yeshuah, Jezus!

De bron is Yeshuah, Jezus!

En wat doet Jezus daar tijdens die ceremonie? Hij staat op en wijst, precies zoals Jesaja zegt, naar Zichzelf als de bron van Levend Water – de verlossing, het heil, waar ze zo intensief voor bidden.

Jezus op Sukkot (Afbeelding LUMO Project)

Hij nodigt iedereen die dorst heeft uit om te komen drinken, het water van de Heilige Geest.

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 7:37-39 (HSV)

Dít, dit is de climax van alle feesten! Door de heilige Geest, via de verzoening door Jezus, mogen we komen bij de Troon van Genade, de Troon van God! De relatie is hersteld, God woont bij ons!

Gods tijdlijn

Wanneer de voorjaarsfeesten zijn vervuld door de dood en opstanding van Jezus, zullen de najaarsfeesten vervuld worden met Zijn wederkomst.

Sommigen geloven dat wanneer Jezus terugkomt, Hij zal worden begroet door een explosie van de sjofar op Yom Teruah, het Bazuinenfeest6.

Zijn volk zal Hem dan herkennen als hun Messias en nationaal rouwen, om verzoend te worden op Yom Kippur, de Grote Verzoendag7.

De tent van God is bij de mensen.

Op Sukkot (Loofhuttenfeest of Feest van Tabernakels), zal God eindelijk “tabernakelen” met Zijn volk. Hij zal onder ons wonen en zijn Messiaanse Koninkrijk van gerechtigheid vestigen.

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Openbaring 21:3 (HSV)

Dit feest herinnert ons eraan dat God het Volk van Israël nooit zal vergeten.

De eindtijdprofetie uit Zacharia 14:168, die we in het begin hebben gelezen, laat zien dat dit feest het perfecte moment is voor alle volken om samen met Gods volk te staan voor de sukkah van God, de tent van God.

We mogen uitkijken naar de profetische vervulling van God tot oprichting van Zijn Koninkrijk van Gerechtigheid hier op aarde.

15 Zeven dagen moet u het feest vieren voor de HEERE, uw God, op de plaats die de HEERE zal uitkiezen. Want de HEERE, uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen; daarom moet u werkelijk blij zijn.

Deuteronomium 16:15 (HSV)

Ik word hier héél blij van! Vier jij mee?

Vol verwachting?

Wil je meer weten over de Bijbelse najaarsfeesten? Kijk dan hier bij de studieserie die ik vorig jaar hierover heb gepubliceerd.

Voetnoten

 1. Numeri 29:12-32
 2. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

  Openbaring 21:3 (HSV)
 3. Psalm 113-118, zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Halleel
 4. 6 Ik was mijn handen in onschuld; ik ga rondom Uw altaar, HEERE,

  Psalm 26:6 (HSV)
 5. 3 U zult met vreugde water scheppen
  uit de bronnen van het heil.

  Jesaja 12:3 (HSV)
 6. 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

  Openbaring 11:15 (HSV)
 7. 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

  Zacharia 12:10 (HSV)
 8. 16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

  Zachariah 14:16 (HSV)

Geef een antwoord